Jedna èeská pohádka se jmenuje Sùl nad zlato. Pro èeské zemì, které vlastní zdroje soli nemìly, byl obchod se solí zásadní záležitostí. A byla to právì Zlatá stezka, po níž se bílé zlato dostávalo do èeské kotliny. Je dobøe, že si pøipomínáme milénium této obchodní cesty.
Pøipomínáme si tím i další souvislosti èesko nìmeckých vztahù, které se bìhem staletí mìnily, byly jsme si dobrými sousedy, v jiných dobách panovalo nepøátelství, v druhé polovinì dvacátého století nás navíc dìlila železná opona.
Jihoèeský kraj se prostøednictvím své organizace - Prachatického muzea úèastní tohoto velkého projektu. Z nìho vzejde øada zajímavých akcí, ve zmínìném Prachatickém muzeu to bude zcela nová expozice Zlaté stezky, projektu se na èeské stranì úèastní i mìsta Vimperk a Kašperské Hory. Nejdùležitìjším však podle mého názoru je osobní setkávání tìch, kteøí na obou stranách projekty realizují, ale pøedevším je dùležité, že sousedské vztahy lidí v èesko-bavorském pøíhranièí jsou vztahy skuteèných sousedù.
Pøeji projektùm, které se u pøíležitosti milénia zrealizují, aby se beze zbytku podaøily, aby jejich tvùrci úspìšnì završili nároènou èinnost, ale pøedevším pøeji lidem na obou stranách Šumavy dobré sousedské vztahy i do budoucna..

Ing. František Štangl
radní Jihoèeského kraje

Imprese ze stezky


bigal.jpg
» obrázková galerie

Tipy na výlety:
Knihy o tématu:


Frantisek Kubu/ Petr Zavrel:
„Der Goldene Steig",
Historische und archäologische Erforschung
eines bedeutenden Handelsweges,
Band 1: Die Strecke
Prachatitz - Staatsgrenze, Verein
für Ostbairische Heimatforschung,
Passau 2001.


Paul Praxl:
Der Goldene Steig
Morsak-Verlag, Grafenau 1993,
ISBN 978-3-87553-420-7.


Paul Praxl:
Salzhandel und Saumverkehr,
2. Auflage, Waldkirchen 1989.


Paul Praxl:
Goldener Steig - Vom Saumweg
zur Region in: Kulturregion Goldener
Steig, München, 1995, ISBN
3-926303-45-X.


„Wege des Salzes"
Kulturgeschichtlicher Wanderführer.
Haus d. Bayer. Geschichte, 1995.

CD "Bayern, Böhmen und das Salz" vom Haus der Bayerischen Geschichte


Brettspiel des Gymnasiums Waldkirchen


Salz - Der Weg des weißen Goldes
Historischer Dokumentarfilm über die Geschichte und den Transport des Salzes von den Vorkommen in Hallein nach Böhmen produziert zum Anlass „1000 Jahre Goldener Steig"
Dauer: ca. 60 Minuten
Datenträger: DVD und Blu ray
EUR 12,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de

Michael Sellner:
Auf den Spuren der Säumer
Ein heimatkundliches Lesebuch in zwei Sprachen, Wendebuch in deutscher und tschechischer Sprache, 164 Seiten
Herausgeber: Förderverein Kulturlandschaftsmuseum Grenzerfahrung e. V.
ISBN: 978-3-00-029896-7
EUR 14,90 zzgl. EUR 2,- Versand
www.kulamu-foerderverein.de


Hörbuch Leopoldsreut
Eine Sammlung von Texten mit der Musik aus dem Festspiel Leopoldsreut
EUR 8,90 zzgl. EUR 2,- Versand
Bestellungen und weitere Infos www.kulamu-foerderverein.de